Tec4Schools

תכנית TEC4Schools להוראה וללמידה משמעותית, מקוונת ורב-תרבותית פועלת משנת 2013 במטרה ליצור אמון בין מגזרים שונים בדרך לחברה טובה יותר. תלמידים מכל המגזרים והתרבויות עובדים יחד כל השנה באינטרנט לפי המודל שפותח במרכז TEC, המפעיל תכניות בכל רמות מערכת החינוך: מהיסודי ועד קורסים רב מכללתיים במכללות להוראה. עוד כולל המרכז כנסים בין לאומיים, ימי עיון, השתלמויות מורים ומחקר.

משתתפים: כ-140 כיתות וכ-3,200 תלמידים מבתי ספר בכל הארץ.  

מודל הלמידה: התלמידים מחולקים לאשכולות של שלוש כיתות מעורבות מהחינוך הממלכתי, הממלכתי דתי, ומהמגזרים הערבי והדרוזי. העבודה מתקיימת בקבוצות של שישה תלמידים (שניים מכל תרבות) החוברים לביצוע משימות שיתופיות ברשת. התקשורת הדרגתית: א. טקסטואלית. ב. קולית. ג. חזותית. ד. מפגש פא"פ. לפי מודל TEC נוצרים בהדרגה קשר ואמון הדדי בין התלמידים מהתרבויות השונות, כהכנה למפגש פנים מול פנים חווייתי ומרגש בסיום תהליך הלמידה השנתי של התכנית.

התכנית נפתחת בגיבוש של מורי התכנית במשך שלושה ימים במרכז ההדרכה. כל שלושה מורים, אחד מכל תרבות, מצוותים לאשכולות העבודה ומכינים את התכנית הייחודית ואת המשימות לתלמידיהם. מדריכי TEC4Schools, בפיקוח הסגל המנהל, מלווים את הקבוצות לאורך השנה, מבקרים בבתי הספר ומקיימים מפגשי הדרכה סינכרוניים.

רשת NEAR: הפעילות מתבצעת ברשת חברתית ייחודית לתכנית וכוללת שימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת: שיתופיות ברשת, תקשורת סינכרונית וא-סינכרונית, מפגשים בעולמות וירטואליים ועוד, להפקת תוצרים שיתופיים וביצוע פעילויות לימודיות מתוקשבות הדורשות חשיבה ושיתוף פעולה מסדר גבוה.

האי של TEC : מרכז TEC פיתח אי וירטואלי רב-תרבותי ייחודי, מרחב וירטואלי חינוכי ייעודי ובטוח, שמאפשר התנסות באמצעות אווטארים בפעילויות שיתופיות ללמידה על תרבויות אחרות. באי נפגשים התלמידים, לומדים ואף בונים ומעצבים יחד בית משותף לכל קבוצה.

מחקר ושיתופי פעולה: התכנית משתפת פעולה עם תכניות דומות ומומחים מחו"ל, מלווה בצוותי מחקר ופיתוח. ומקיימת כנס בינלאומי רב תרבותי מקוון.   במיזם שותפים המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, מכללת סמינר הקיבוצים, מכון מופ"ת ודמויות מפתח מהאקדמיה ומשרד החינוך.

 

סרטונים על TEC: עבריתאנגליתערבית.